Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří

O knihovně

► Historie knihovnictví v obci

Poèátky knihovnictví v obci sahají až do roku 1878, kdy uèitel Jan Veselý zakoupil 24 svazkù knih, které byly pùjèovány k èetbì nejen školním dìtem, ale i jejich rodièùm. Bohužel však nìkteré z tìchto knih byly poztráceny po vesnici a uèitel Karel Kratochvíl v letech 1885 -1886 stìží po dìdinì nasbíral 17 knih. Právì tento uèitel se zasloužil o rozšíøení knihovního fondu zakoupením dalších 56 knih. Fond této školní knihovny se postupnì rozrùstal tak, že napø. v letech 1936 -1937 vlastnila škola 245 knih urèených pro dìti a 165 knih náležejících do uèitelské knihovny. Tato školní knihovna byla v provozu až do uzavøení základní školy v roce 1976.

Za skuteèný zaèátek knihovnictví v obci je ovšem považován až 29.listopad 1908, kdy byla založena Ètenáøská beseda Pøemysl, která se stala nejstarším spolkem ve vesnici.

► Souèasnost knihovnictví v obci

Metodickým a poradním centrem Obecní knihovny je od roku 2002 Mìstská knihovna Slavièín, která vykonává tyto èinnosti na základì Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavøené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlínì a Mìstem Slavièín. Mezi její hlavní støediskovou náplò patøí evidence nových knižních pøírùstkù, zaškolování knihovníkù, retrozápisy a revize staršího fondu, jeho prùbìžná aktualizace aj. Dvakrát roènì obdrží Obecní knihovna výmìnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlínì. Tyto knihy jsou knihovnì propùjèeny vždy na jeden rok.

Ze státní dotace byl do knihovny v mìsíci kvìtnu 2002 poøízen poèítaè a zaveden Internet pro veøejnost.

V roce 2009 byla zøízena webová stránka knihovny, kde mohou ètenáøi najít dùležité informace nejen o knihovnì, ale i o kulturních akcích v obci a okolí.

V roce 2009 získala knihovna dotaci v rámci programu VISK 3 - Informaèní centra veøejných knihoven. Díky této dotaci pøešla knihovna na elektronický výpùjèní systém, který spoèívá v pùjèování dokumentù pøes speciální knihovnický program pomocí ètení èárových kódu. Tento systém dále umožòuje ètenáøùm hledání v online katalogu, který je pøístupný pøes webové stránky knihovny. Dále má každý ètenáø vytvoøený svùj ètenáøský úèet, kde nalezne pøehled svých výpùjèek, možnost online rezervace dokumentù a další zajímavé funkce.

Na jaøe roku 2010 probìhla rozsáhlá rekonstrukce knihovny, která s poèívala v úpravì prostor knihovny (vymalování, nové dekorace a nábytek). Zárovìò byl pøeznaèen celý knihovní fond.

 

► Nový interiér knihovny 2010

Kromì toho knihovna pravidelnì poøádá kulturní akce pro dìti i dospìlé. Z tìch nejvýznamìjších vyjmenujme alespoò akce poøádané v rámci projektu Bøezen - mìsíc ètenáøù nebo tradièní spaní v knihovnì - Noc s Andersenem.

► Noc s Andersenem 26. 3. 2010

► Setkání s filmovými hrdiny 5. 3. 2010

► Souèasnost knihovnictví v obci

V roce 2014 jsme knihovnu přestěhovali do nově zrekonstruovaného kulturního domu. Najdete nás v prvním patře kulturního domu. U nás si děti i dospělí si najdou svůj koutek.

 E-mail: knihovna.bohuslavice@email.cz